Všeobecné obchodní, prodejní a dodací podmínky

Odstavec 1. OBECNÉ

 1. Ve všech případech jsou veškeré smluvní vztahy mezi společností ALFIMEX s.r.o. (dále jen Alfimex) a všemi obchodními partnery (servisními partnery Alfimex) s jejich odběrateli vázány výhradně následujícími Všeobecnými obchodními, prodejními a dodacími podmínkami (dále VOP). Jakékoliv odchýlení se od těchto podmínek je možné pouze na základě písemného schválení Alfimex.
 2. Kupující podáním objednávky nebo vstupem do jakéhokoliv smluvního vztahu s Alfimex, automaticky souhlasí s těmito aktuálními podmínkami.
 3. Tendry, vyhlášené Alfimexem, jsou vždy nezávazné. Tendr se pro Alfimex stává závazným pouze v momentě potvrzení objednávky kupujícího.
 4. Alfimex považuje za závazné pouze to, co bylo stvrzeno písemnou formou a potvrzené oprávněnou osobou jednatele nebo prokuristy společnosti na straně Alfimexu a na druhé straně oprávněnou jednající osobou zákazníka nebo dodavatele podle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Nepřesnosti v potvrzení objednávky musí být ohlášeny ne později než deset dnů ode dne potvrzení a vždy v písemné formě.
 5. Objednávka kupujícího pozbývá pro kupujícího závaznosti jen v případě, byla-li odmítnuta ze strany Alfimexu. Ke specifikacím a podmínkám objednávky, které doplňují nebo se odchylují od možného tendru, bude Alfimex zavázán pouze v případě jeho písemného souhlasu s těmito změnami.
 6. Dokumentace, nákresy, specifikace, váhy a výkony mají pouze informativní charakter a nejsou pro Alfimex závazné.
 7. Je zakázáno reprodukovat dokumentaci bez svolení Alfimexu, včetně reprodukce výtisků, nákresů, rozvrhu a foto-materiálu. Alfimex zachovává veškerá autorská i vlastnická práva.

Odstavec 2. CENY A PLATBA

 1. Ceny jsou definovány podle „EX-WORKS“. Zahrnuta je pouze cena za holý produkt bez všech poplatků, spojených s dalším procesem přepravy, manipulací, uskladněním, pojištěním apod. Všechny další náklady s transakcí spojené, tj. pojištění, balné, transport a krytí příslušného rizika, včetně vyvstalé daňové zátěže si hradí v plné výši kupující. Jakékoliv další náklady, vzniklé ve spojitosti s dodáním v ČR i z celého světa budou také hrazeny kupujícím.
 2. V případě změny jednoho nebo více fixačních faktorů ceny, ať již předvídaných či nikoliv, v průběhu obchodního procesu nebo až po uzavření smlouvy, je Alfimex oprávněn patřičným způsobem ceny ve smlouvě pozměnit. Z tohoto případného navýšení bude také účtováno DPH v příslušné sazbě.
 3. Alfimex má také právo vyúčtovat kupujícímu mimořádné náklady, spojené s výjimečnými úkony, i když by tyto nebyly s předstihem domluveny nebo předběžně objednány. Náklady vzniklé ve spojitosti s objednávkami, u kterých již byla zahájena realizace, budou plně hrazeny kupujícím.
 4. V případech, kdy není ujednáno jinak, musí být platba poukázána na bankovní účet Alfimexu maximálně do 30 dnů od data fakturace. Neschopnost kupujícího dodržet tento termín zapříčiní, že se kupující ocitne s platbou v prodlení a to bez obdržení jakékoliv upomínky.
 5. Alfimex si vyhrazuje právo požadovat buď částečnou, nebo plnou platbu v hotovosti při doručení.
 6. Jakákoliv stížnost na poškození nebo žádost o náhradu pod zárukou nebo jakékoliv nároky na refundaci od Alfimexu, nezbavují zákazníka závazku zaplatit. Zákazník není ani oprávněn tuto požadovanou kompenzaci udávat jako důvod pro neuhrazení kupní ceny.
 7. V případě, že kupující nezaplatí plnou kupní cenu, je povinen nadále hradit úroky z prodlení ve výši 0,05% denně, a to od data splatnosti faktury až do data úplného vyrovnání pohledávky, přičemž mu nebude v tomto smyslu zaslána žádná upomínka, upozorňující ho na tuto skutečnost. Tato úroková míra je splatná v rámci všech nákladů, specifikovaných a vycházejících ze sekce 8 tohoto odstavce.
 8. Všechny právní a jiné soudní náklady, které vznikly Alfimexu ve spojitosti s vymáháním jakýchkoliv pohledávek, budou hrazeny kupujícím.
 9. Všechny produkty, které má Alfimex v držení a které patří (i ve společném vlastnictví) kupujícímu, budou použity jako zástava všech pohledávek, které bude kupující v daný moment vůči Alfimex vykazovat.
 10. Alfimex může požadovat od kupujícího předběžnou platbu v těchto případech: pochybnosti o solventnosti klienta, požadavek na bezpečnou dopravu, sesazení managementu společnosti kupujícího, bankrot, odnětí licence. Zároveň se zbavuje smluvených závazků do doby obdržení plné platby.
 11. Veškeré náklady na vystavení elektronického platebního rozkazu včetně dluhu s příslušenstvím zaplatí vždy a v celém rozsahu žalovaný dlužník.
 12. V případě snížení platební schopnosti nebo ztráty důvěry kvůli nesplnění některých ze smluvních podmínek může Alfimex požadovat jako doplnění záruky platební morálky směnku od kupujícího, podepsanou též ručitelem (avalem).

Odstavec 3. DODÁNÍ                                  

 1. Časy dodání, určené v tendrech, v potvrzení objednávek, smlouvách a podobně, jsou vždy bez záruky a nebudou nikdy právně závazné. Pouhá expirace neznamená, že by závazek nebyl v plné míře uspokojen. Přesto bude Alfimex činit vše potřebné k tomu, aby v co největší míře docházelo k dodržování smluvených časů dodání.
 2. Proces dodání započne dnem po obdržení a schválení objednávky.
 3. Jestliže Alfimex překročí dobu dodání z jakéhokoliv důvodu, vyjma úmyslu takto činit, kupujícímu nebude přiznána žádná náhrada, možnost z tohoto důvodu rozvázat smlouvu ani toto neznamená nesplnění jakéhokoliv závazku, který může vyvstat z příslušné smlouvy ze strany Alfimexu. Alfimex je povinen vejít do detailní diskuze se zákazníkem v případě výrazného překročení avizované doby dodání.
 4. Za místo dodání se obvykle považuje provozovna dodavatele Alfimex nebo sklad Alfimex, s výjimkou případů, kdy je písemnou formou smluveno místo jiné. Všechny náklady spojené s transportem a expedicí, stejně jako ty spjaté s rizikem, budou i nadále hrazeny kupujícím.
 5. Dodání se považuje za splněné okamžikem, kdy produkty buď opustily skladovací prostory anebo ve chvíli, kdy Alfimex informoval kupujícího o připravenosti produktů pro spedici (dodání).
 6. V případě, že kupující nepřijme zboží v období tří měsíců od doby, kdy byl o připravenosti zboží informován, je Alfimex oprávněn kupujícímu účtovat náklady za uskladnění.
 7. Režim částečného dodání. Částečné dodávky budou posuzovány jako dodávky jednotlivé. Výrobky, určené ke kompletaci, se považují za dodané v okamžiku jejich připravenosti. Jestliže se, s ohledem na okolnosti mimo vliv Alfimexu, nebude moci provést test funkčnosti, dodávka se i v takovémto případě považuje za splněnou.
 8. V případě, že některé části nebyly dodány společně se smontovanými produkty vzhledem k neovlivnitelným okolnostem, ale kde i přesto smontované produkty fungují, nebo v případě, kdy působením třetích stran, nepatřících k síti dodavatelů Alfimexu, nebyla dodávka zcela kompletní, bude Alfimex považovat svůj dodací závazek za splněný, a to i v případě, že nebyl obdržen potřebný souhlas vedení.
 9. Stížnosti k produktům, aktivitám a fakturám musí být vzneseny v období čtrnácti dnů ode dne doručení nebo převzetí.

Odstavec 4. Ručení – Záruka

 1. Alfimex ručí za to, že jeho procesy jsou založeny na kvalitních postupech, stejně tak jako samotné výrobky zručně produkovány s cílem dosažení vysokých standardů řemeslné dovednosti. Nesnížená je záruka, smluvená v bodě 5 tohoto odstavce. Je platná na jeden rok po dodání nových produktů a 6 měsíců u dodaných použitých nebo repasovaných produktů, s ohledem na ujednání v odstavci 3 sekci 5 těchto obchodních podmínek. Snížená záruka je v těchto případech: při dosažení 10.000 sklápěcích cyklů (pro válce, sklápěcí ventil, ovládání a sklápěcí konstrukce korby), při dosažení 300 provozních hodin (pro PTO převodovky a hydrogenerátory – hydromotory) anebo při ujetí 100.000 km s podvozkem (pro olejové nádrže). Jakákoliv výjimka z podmínek, formulovaných v odstavci 4, musí být pro každý kontrakt – v případě souhlasu ze strany Alfimexu – stvrzena, a to vždy písemnou formou ještě před tím, než se produkty uvedou do činnosti a běžného provozu.
 2. Záruka na vady musí být vždy v písemné podobě uplatněna nejméně čtrnáct dní před jejím vypršením. Překročení této doby znamená zároveň ukončení odpovědnosti Alfimexu za tyto záruky. Právní námitky by měly být vzneseny v průběhu doby jednoho měsíce po upozornění Alfimexu.
 3. Po přijetí záruční odpovědnosti budou vady výrobků, demonstrované a prokázané kupujícím, Alfimexem odstraněny bez jakýchkoliv závazků. Vadné produkty či jejich části musí být uchovány pro možnost pozdější inspekce Alfimexem, z důvodu objednávky, uskutečněné Alfimexem pro třetí strany, pro případ nezpoplatněného zaslání do servisu Alfimex nebo přímo k výrobci reklamované části, jestliže toto Alfimex písemně odsouhlasil.
 4. Výměna vadných částí v záruce se bude realizovat výhradně až po obdržení těchto částí, vykazujících defekt. Vyměněná součást se stává majetkem Alfimexu. Opravené a vyměněné součásti v žádném případě neprodlužují běžnou záruku.
 5. Produkty (nebo jejich části) dodané Alfimexem a vyrobené třetími stranami, které vykázaly nějakou vadu, spadají pod záruční podmínky výrobce tohoto produktu a těmito se záruka pro tyto výrobky bude nadále řídit i ve vztahu ke kupujícímu.
 6. Vady součástí produktů, způsobené běžným opotřebováním, stejně tak jako poškození laku, nátěru nebo vady způsobené nepředvídatelnými vnějšími silami, nespadají pod záruční garanci.
 7. Kupující je povinen se starat o produkty s náležitou péčí a v dobré víře. Neprofesionální zacházení, stejně tak jako nedostatečná údržba v tom nejširším smyslu, zbavuje Alfimex jakékoliv zodpovědnosti za vzniklé případné vady. Také v momentě, kdy kupující sám zasáhne do výrobku, zejména v rámci oprav nebo nějakého pozměnění, záruční garance zaniká.
 8. Záruka zanikne i v případě, kdy vada byla způsobena neodborným používání věci, kdykoliv údržba nebyla prováděna dle poskytnutých instrukcí a nálepek, kdykoliv byla poškozena těsnění a přípoje ventilů nebo byly použity nevhodné oleje nebo mazivo nebo tlaky a průtoky byly použity bez souhlasu Alfimexu, kdykoliv není možné zjistit příčinu závady a kdykoliv tyto mají původ jiný než je vada materiálu nebo zapříčiněná ze strany Alfimexu. Možnost uplatnění záruky zanikne v případě, že kupující nesplní jakoukoliv ze svých povinností.
 9. Kdykoliv Alfimex dostojí svým povinnostem na základě dané záruky, bude toto považováno za celkovou a úplnou kompenzaci.

Odstavec 5. Rizika

 1. Ihned po dodání nebo upozornění na přemístění, cokoliv nastane dříve, je riziko veškerého poškození, které produkty mohou utrpět (včetně poškození při transportu, ohni, vodě, při krádeži, defraudaci, atd.) přeneseno na kupujícího. Kupující by se měl z tohoto důvodu řádně pojistit proti všem případným škodlivým událostem.
 2. Produkty, které byly doručeny Alfimexu z důvodu jejich inspekce, opravy nebo jiné práce, zůstanou v držení Alfimexu, ale rizika s tímto spojena jsou v plné míře kryta kupujícím. Alfimex nebude v žádných případech tyto produkty pojišťovat proti jakýmkoliv možným rizikům.

Odstavec 6. Vyšší moc

 1. Alfimex není odpovědný za jakékoliv ztráty nebo poškození, které kupující utrpěl na základě zpoždění nebo neúplného či zcela žádného plnění podmínek smlouvy v případě zásahu vyšší moci na straně Alfimexu.
 2. V případě, kde vyšší moc trvá déle než tři měsíce, je Alfimex oprávněn pozastavit realizaci smlouvy nebo smlouvu vypovědět, a to pouze na základě psaného prohlášení, bez soudní interference a bez povinnosti toto jakkoliv kompenzovat. Po ukončení smlouvy je Alfimex oprávněn u kupujícího nárokovat refundaci nákladů vzniklých v rámci svých procesů při započatí plnění kontraktů.
 3. V případě události vyšší moci bude Alfimex v co nejkratší možné době kupujícího kontaktovat.

Odstavec 7. Odpovědnost

 1. S výjimkou úmyslného zavinění stranou Alfimex a s výjimkou specifikovanou v odstavci 4, sekci 9, je Alfimex odproštěn od veškeré povinnosti k odpovědnosti za škody jako je ztráta zisku či jiné poškození, vzniklé přímo nebo nepřímo na základě důsledků vzniklých nárokováním třetími stranami.
 2. Kupující poskytne Alfimexu veškerou náhradu za jakékoliv náklady, poškození, ztráty a úroky, které vznikly ve spojitosti s nárokováním odpovědnosti ze strany třetích osob, vůči kterým Alfimex podle těchto podmínek nechová žádnou odpovědnost.
 3. Nadále bude kupující kompenzovat Alfimexu veškeré náklady, poškození, ztráty a úroky, které vznikly v souvislosti s porušením patentů, licencí, autorských práv nebo jakýchkoliv jiných práv třetích stran v rámci dat, užitých při realizaci objednávky adresované Alfimexu.

Odstavec 8. Reservované vlastnictví a zálohová práce

 1. Vlastnictví dodaných produktů nebo produktů, určených k dodání, přejde v plném rozsahu na kupujícího jen za podmínek úplného vyrovnání všech závazků vůči Alfimexu v souvislosti s dodáním těchto výrobků, ať už s montáží nebo bez ní.
 2. Alfimex musí být kupujícím neprodleně informován o jakémkoliv zhoršení jeho finanční situace nebo o jakékoliv jiné změně, která by mohla mít zásadní vliv na uspokojení smluvených závazků. Kdykoliv nebude kupující schopen dostát svým závazkům, je Alfimex oprávněn odebrat zpět dodané produkty.
 3. Kupující, který není vlastníkem produktů jemu dodaným, není oprávněn používat tyto produkty jako jakoukoliv zástavu třetím stranám, nikterak je dále postupovat, pronajímat je, směňovat je, zasílat nebo s nimi jakkoliv jinak nakládat.
 4. V případě, že dodané produkty ve vlastnictví Alfimexu jsou součásti většího hlavního celku, kupující musí převést na Alfimex vlastnická práva k tomuto celku v hodnotovém rozmezí korespondujícím k ceně těchto dodaných dílčích produktů.
 5. Kupující je povinen spolupracovat s Alfimexem v rámci krizových opatření a chránit jeho majetek. Kupující je povinen v případě bankrotu a následného zadržení majetku správcem konkursní podstaty informovat soudního vykonavatele o majetku Alfimexu, který se nachází v inventáři kupujícího (úpadce).
 6. Produkty kupujícího, které byly předány Alfimexu za účelem opravy, montáže či jiné kompletace, je Alfimex oprávněn zadržet – pokud se tak Alfimex rozhodne – až do doby, než kupující splní všechny závazky vůči Alfimexu.

Odstavec 9. Zrušení

 1. V případě, že Alfimex písemnou formou souhlasí se zrušením objednávky, kupující je i nadále povinen odkoupit všechny materiály, ať jíž použité či nikoliv, za nákupní cenu do vyřešení úhrady ztrát vyplývajících ze zrušení včetně desetiprocentního stornopoplatku (z celkové kupní ceny).
 2. V této situaci je kupující také povinen nahradit ztráty na devizovém kurzu, které byly zapříčiněny zrušením objednávky a obchodního případu.
 3. Dále pak je kupující povinen zabránit možným nárokům třetích stran, vyplývajících ze zrušení objednávky a obchodního případu.

Odstavec 10. Balné

Mimo jinak písemně smluvených případů, bude balné v plné výši vždy hrazeno kupujícím dle standardů Alfimexu a/nebo dle posouzení Alfimexu. Balící materiál nebude vzat nikdy zpět a Alfimex ani nebude odpovědný za jakoukoliv další likvidaci či jinou manipulaci s balícím materiálem. 

Odstavec 11. Nákresy, dokumenty a zařízení

 1. Nákresy, dokumenty a zařízení nesmějí být kopírovány, napodobovány ani jakkoliv zpřístupněny třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu ze strany Alfimexu. Účetnictví nákladů, plány, náčrty, nákresy, uvedené velikosti a váhy, katalogy, obrázky a jiné dokumenty narýsované Alfimexem, zůstávají ve výlučném vlastnictví Alfimexu i v případě, že za ně kupující zaplatil. Tyto nákresy, dokumenty a zařízení musí být vráceny Alfimexu ihned, když o to požádá. Zařízeními jsou myšleny také měřidla, kolky, formy, testovací zařízení a nástroje.
 2. Vyjádření a informace ze strany Alfimexu, jakož i kalkulace a výsledky testů, které byly použity, jako předpokládaný výstup produktů určených k měření, nejsou nikterak pro Alfimex zavazující. Dodané produkty mohou vykazovat odchylky od takto vyjádřených hodnot. Minimální odchylky jsou přípustné i v případě, kdy se Alfimex písemně zavázal k přesnému dodržení domluvených hodnot.

Odstavec 12. Montáž

 1. Když je montáž produktů určených k dodání zakotvena ve smlouvě, v ceně již bude tato kompletace započítána, a to platí pouze pro případ, kdy se montáž uskuteční v Alfimex servisu nebo Alfimexem vybraným servisním partnerem jako třetí autorizované strany.
 2. Montáž, která se nebude realizovat v Alfimex servisu nebo v Alfimexem vybraném servisním partnerovi jako třetí strany, bude samostatná montáž zcela na riziko a účet kupujícího. V druhém případě dohody instalační práce u kupujícího musí kupující poskytnout Alfimexu veškerou potřebnou asistenci, materiály, zařízení a možnosti ubytování, přičemž bude dbát na dodržování všech bezpečnostních a právních předpisů a souvisejících se smluvenou instalací. Náklady na cestovné a ubytování budou kupujícímu vyúčtovány odděleně.
 3. Pro tyto montážní procesy jsou platné podrobné záruční podmínky, pokud smlouvou nebude písemně uzavřena jiná dohoda.

Odstavec 13. Rozvázání smlouvy

 1. V případě, že kupující jakkoliv nedostojí svým závazkům smluvených s Alfimexem, je s tímto v prodlení a poskytne Alfimexu právo pozastavit plnění smlouvy, a to bez jakékoliv upomínky či soudní interference, výkon smlouvy včetně přidružených ujednání až do doby, dokud nebudou zajištěny veškeré pohledávky vůči Alfimex a nebo dokud nedojde k částečnému nebo plnému rozvázání smlouvy včetně přidružených ujednání, přičemž tyto práva nemají jakýkoliv dopad na jiné existující právní nároky ze strany Alfimexu a ani Alfimex nezavazují pro jakékoliv další náhrady v tomto smyslu.
 2. Zastavení licence, likvidace společnosti kupujícího, zmrazení inventáře, bankovních kont nebo podobné, opravňují Alfimex odstoupit od všech smluv, jejichž vykonání ještě nezapočalo nebo jež bylo jen zčásti realizováno, včetně všech dalších příslušných ujednání, a to bez jakékoliv upomínky či soudní interference. V tomto případě pozbývá kupující veškerá oprávnění, definovaná pro něj touto smlouvou, zatímco Alfimex je oprávněn nárokovat okamžitou náhradu nákladů spojených s již doručenými produkty a vykonanými úkony. Kupující bude z jakékoliv náhrady jeho osobě v této souvislosti vyloučen.

Odstavec 14. Omezení

Všechny nároky kupujícího, vyvstávající ze smlouvy uzavřené s Alfimexem, pro které platí tyto VOP, musí být vzneseny ne později než dvanáct měsíců od chvíle dokončení takovéto smlouvy. 

Odstavec 15. Jazyk

V případě nejasností či rozkolu přeloženého textu těchto VOP v jiném jazyce, bude vždy rozhodovat explicitní ujednání formulované v českém jazyce v tomto textu.

Odstavec 16. Aplikované právo: Odpovědný soud

 1. Všechny kontrakty a smlouvy se řídí hmotným právem země České republiky příslušné pro Alfimex, pro které jsou tyto VOP platné, s výjimkou Vídeňské obchodní konvence z roku 1980. Použitým právem pro Alfimex je obchodní zákoník České republiky v platném znění.
 2. V případě, že nastanou jakékoliv rozkoly ve smluvních vztazích mezi Alfimexem a kupujícími v České republice i v zahraničí, tyto rozpory s kupujícími budou v první a nejvyšší instanci rozhodovány jedním či více arbitry, určenými pro toto arbitrážním řízení výborem a předpisy České Hospodářské Komory.