Obchodní podmínky e-shopu

Následující všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky) se vztahují na zboží obsažené na internetové prezentaci www.alfimex.cz, které je dostupné v části Bazar a výprodej.

Všeobecná ustanovení

Následující obchodní podmínky se vztahují na zboží dostupné v části Bazar a výprodej na internetové prezentaci www.alfimex.cz, jejímž provozovatelem je společnost ALFIMEX. Obchodní podmínky doplňují smlouvu, kterou uzavírá zákazník s prodávajícím.

Identifikační a kontaktní údaje

Název: ALFIMEX s.r.o.
Sídlo a místo podnikání: Kutnohorská 369, 109 00 Praha 10, Česká republika.
IČ: 61062201, DIČ: CZ61062201.
Registrace u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. č. 43143.
Telefon: +420 274 024 225, e-mail: info@alfimex.cz.

Vymezení právních vztahů

Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem – spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravenými, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění – občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a platnými předpisy upravujícími vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, tedy je velkoodběratelem, se řídí rovněž těmito podmínkami a v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb. – občanským zákoníkem. Případné úpravy těchto podmínek, které musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma smluvními stranami písemnou formou.

Vymezení zákazníků

Zákazník, který je spotřebitelem, uzavírá a plní kupní smlouvu v podobě spotřeby zboží. Nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zákazník, který není spotřebitelem, ale je velkoodběratelem (jiným subjektem), uzavírá a plní kupní smlouvu za účelem své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Způsob nákupu

Na internetové prezentaci, v části Bazar a výprodej, lze poptávat jakékoliv zboží v ní uvedené. Poptávkou nevzniká smluvní vztah. Zákazník, který není spotřebitelem, ale je velkoodběratelem, je povinen k poptávce připojit své obchodní jméno a IČ. Tyto údaje lze vyplnit do položky Zpráva v Poptávkovém formuláři.

Zboží a jeho cena

Ceny uvedené v seznamech produktů jsou uvedeny bez DPH. Cena včetně DPH je uvedena v detailu produktu v části Ceny v aktuální platné výši.

Vznik kupní smlouvy

Poptávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením poptávky (návrhu smlouvy) ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu a následné e-mailové komunikaci mezi zákazníkem a prodávajícím.

Uzavřením kupní smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě zákazníkovi odevzdat a zákazníkovi povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Prodávající se zavazuje, že zákazníkovi dodá bezvadné zboží (dle jeho objednávky) v souladu s platným právním řádem České republiky. Zákazník je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami.

Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení. Okamžikem platby se rozumí při bezhotovostní platbě připsání kupní ceny (včetně poštovného, balného, přepravného) na účet prodávajícího. Vlastnické právo na zboží přechází na zákazníka ke dni převzetí, respektive zaplacení finanční částky za zboží.

Prodávající ke každé vyřizované poptávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačením DPH. Daňový doklad (faktura) současně slouží jako dodací a záruční list. Prodávající nenese odpovědnost za špatně uvedené kontaktní údaje zákazníkem, které znemožní dodání zboží.

Storno poptávky

Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než je mu zaslán předpokládaný termín expedice zásilky, tedy než prodávající potvrdí převzetí objednávky. Později uplatněné zrušení objednávky má za následek povinnost zákazníka uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vynaložené náklady na obstarání zboží nebo náklady, které musel provozovatel vynaložit na zbytečnou dopravu.

Podmínky dodání zboží

Prodávající se snaží doručit objednané zboží zákazníkovi v co nejkratším termínu. O způsobu a termínu dodání informuje prodávající zákazníka e-mailem. V případech, kdy objednané zboží není dočasně na skladě vinou odprodání předchozí objednávky, případně ani výrobce či jiný dodavatel nebude mít objednané zboží aktuálně k dispozici, prodávající učiní veškerá opatření, aby bylo objednané zboží dodáno zákazníkovi co nejdříve.

Zboží bude v rámci ČR dopraveno k zákazníkovi maximálně za 24 hodin od potvrzení expedice objednávky prodávajícím. Poštovné se odvíjí od zvoleného typu platby a dopravy.

Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést její kontrolu s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky zákazníkem zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě (pokud toto dopravce umožňuje). Poškození zásilky při přepravě nahlásí zákazník prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Možnosti dodání zboží

 • Převzetí osobně
 • Přepravní službou

Možnosti platby za zboží

 • Platba hotově při převzetí zboží
 • Platba dobírkou
  Při objednávce zboží na dobírku zaplatí zákazník sjednanou kupní cenu při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo kurýrovi přepravní firmy.
 • Platba převodem na účet
  Forma úhrady bezhotovostně bankovním převodem probíhá tak, že prodávající po potvrzení poptávky na základě e-mailové komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím zašle zákazníkovi zálohovou fakturu s uvedením svého bankovního účtu. Číslo faktury je současně variabilním symbolem. Zákazník se zavazuje zaplatit cenu zboží ve vyznačené lhůtě splatnosti na uvedený bankovní účet. Prodávající odešle zboží zákazníkovi ihned po obdržení platby. O této skutečnosti ho informuje e-mailem.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má zákazník – spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud zákazník (spotřebitel) v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě zákazník ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou zákazníkovi vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

Oznámení o odstoupení od smlouvy lze zaslat dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem na adresu info@alfimex.cz, s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením názvu zboží, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného zákazníkem). Prodávající potvrdí zákazníkovi přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy, zašle nebo předá zákazník prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní zákazník odešle zboží prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky, které prodávající od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného zákazníkem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který zákazník použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však zákazník výslovně jinak), a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než zákazník zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba

Záruční doba pro zboží se řídí platným občanským zákoníkem, konkrétně § 2161 občanského zákoníku. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží a končí v případě nového zboží přesně po 24 měsících od převzetí zboží (v případě, že je zákazníkem velkoodběratel, je délka záruční doby 12 měsíců). V případě bazarového/použitého zboží je smluvní záruka 3 měsíce.

Ze strany prodávajícího může být stanovená záruční doba prodloužena, odpovídá-li to parametrům výrobku. Záruční doba se vždy prodlužuje po dobu, během které bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo pokud byla vyměněna část zboží, začne běžet nová záruční doba, respektive k jeho nové části.

Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jimi byl výrobek opatřen. Pokud je zákazník zároveň spotřebitelem, nezaniká záruka jako celek, ale zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v souvislosti s porušením ochranných nálepek,
 • neodbornou instalací, zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem,
 • poškozením přírodními živly či násilnými útoky třetích osob,
 • poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 • opotřebením věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Pro velkoodběratele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku následující:

 • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
 • při nepodstatném porušení smlouvy má velkoodběratel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
 • při podstatném porušení smlouvy má velkoodběratel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Reklamace při převzetí zboží

V případě, že zboží není při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li tento postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Rozporem s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované či není v odpovídajícím množství, hmotnosti a podobně.

Reklamace v záruční lhůtě

Při zjištění vady výrobku má zákazník právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně prodávajícímu oznámit, že převzatý výrobek vykazuje vadu, a sdělit, jakým způsobem se vada projevuje. Jde-li o vadu odstranitelnou, má zákazník právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Pokud tento postup není možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

K uplatnění reklamace je nutné, aby zákazník zaslal společně s výrobkem (v obalu, který brání poškození při jeho přepravě) také kopii faktury či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího. Za den uplatnění reklamace je považován den doručení reklamovaného zboží a dokladu na adresu prodávajícího.

Prodávající vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

O reklamaci rozhoduje prodávající obratem, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládaní s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním poptávky na internetové prezentaci dává zákazník prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a údajů o učiněných v poptávkách. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními daty zákazníků důvěrně, veškeré údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího.

Osobní údaje získané prodávajícím v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou dál poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům uvedených v rámci koupě zboží a jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má kdykoliv právo požádat prodávajícího o vymazání svých osobních údajů z databáze. Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kontaktujte prodávajícího na e-mailu info@alfimex.cz.

Platnost a účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti dne 1. 10. 2015.